วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หน่วย ร่างกายของเรา

ภาพที่ 1 เด็ก ๆ เล่นบล็อกในกิจกรรมเสรี เด็กช่วยกันสร้างบล็อกเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์จินตนาการภาพที่ 2 เด็ก ๆ เล่นเกมการศึกษาเด็กช่วยกันสังเกตรายละเอียดของภาพตัวอย่างแล้วหาคำตอบด้วยตนเองจากการสังเกต การสำรวจรูปทรงต่าง ๆภาพที่ 3 เด็ก ๆ ช่วยกันกวาดพื้นทำความสะอาดและก่อนเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย หลังจากเลิกเล่น


ภาพที่ 4 เกมการศึกษา ได้แก่ เกมต่อภาพร่างกาย เกมจับคู่ภาพ - คำส่วนประกอบของร่ากาย เกมอนุกรมส่วนประกอบของร่างกาย เกมโดมิโนภาพ - คำส่วนประกอบของร่างกายแผนการการจัดประสบการณ์ หน่วย ร่างกายของเรา

สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 9 - 13 มิถุยายน 2551)
วันที่ 9 มิถุนายน 2551

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการได้
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเป็นตุ๊กตาไขลานได้

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวตุ๊กตาไขลาน

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
2. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน
- เคาะจังหวะ 1 ครั้ง ปรบมือ
- เคาะจังหวะ 2 ครั้ง ก้าวเท้าอยู่กับที่
- เคาะจังหวะ “รัว” ปรบมือพร้อมก้าวเท้า
3. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสร้างสรรค์
- เด็ก ๆ ทุกคนเป็นตุ๊กตาไขลาน
- ครูเคาะจังหวะช้า – เร็ว สลับกัน
- เคาะจังหวะ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนที่ทันที

สื่อการเรียน
เครื่องเคาะจังหวะ


ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตความสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเป็นตุ๊กตาไขลานกิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูได้
2. เด็กรู้จักส่วนประกอบของร่างกายได้
3. เด็กเสนอความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนได้
4. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้เนื้อหา
ส่วนประกอบของร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูและเด็กร้องเพลง “จับให้ถูก” ร่วมกันพร้อมทำท่าทางประกอบ
2. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง
3. ครูนำภาพส่วนประกอบของร่างกายมาสนทนากับเด็ก
- เด็ก ๆ ภาพที่ครูนำมาเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
- ส่วนประกอบของร่างกายเรามีอะไรบ้าง
4. เด็กและครูร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกาย
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “จับให้ถูก”

สื่อการเรียน
1. เพลง “จับให้ถูก”
2. ภาพส่วน ประกอบของร่างกาย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบกับครู
2. สังเกตการรู้จักส่วนประกอบของร่างกาย
3. สังเกตการเสนอความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
4. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง


กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำกิจกรรมศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมการปั้นแป้งโด กิจกรรม ฉีกปะ กิจกรรมใหม่คือ กิจกรรมพับสี

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์กิจกรรมใหม่ คือ กิจกรรมพับสี
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3. เด็กลงมือทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อและครูฟัง
5. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำกิจกรรมเสรี ได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ มุมศิลปะ ตามจินตนาการอย่างอิสระ

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการใช้อุปกรณ์ใหม่ คือ กิจกรรมพับสี
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามความสนใจ
3. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามจินตนาการ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
5. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
สื่ออุปกรณ์ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กรู้จักการรอคอยตามลำดับก่อนหลังได้
5.เด็กรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูพาเด็กออกไปเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. ครูอธิบายวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
5. ครูคอยเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย
6. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
7. เด็กนั่งพักผ่อนและทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
เครื่องเล่นสนาม

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตการรู้จักการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง
5. สังเกตการรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น


กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมจับคู่ภาพ-คำได้
3. เด็กรู้จักการจำแนก สังเกต และเปรียบเทียบได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพ – คำส่วนประกอบของร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพ – คำส่วนประกอบของร่างกาย
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
3. เด็ก ๆ เล่นเกมจับคู่ภาพ – คำส่วนประกอบของร่างกาย
4. เด็ก ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นเกมจับคู่ภาพ – คำส่วนประกอบของร่างกาย
5. เด็ก ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
เกมจับคู่ภาพ – คำส่วนประกอบของร่างกาย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตกาสามารถเล่นเกมจับคู่ภาพ-คำ
3. สังเกตการู้จักการจำแนก สังเกต และเปรียบเทียบ
4. สังเกตกาเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตกาตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่วันที่ 10 มิถุนายน 2551

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กสามารถจำแนกเสียงเครื่องเคาะจังหวะได้

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
2. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน
- เคาะระนาด ให้กระโดด
- เคาะแทมรีน ให้ปรบมือ
3. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยเลียนแบบท่าทางสัตว์ตามจินตนาการ
- เคาะระนาด เป็นม้า
- เคาะแทมรีน เป็นนก หรือ ผีเสื้อ

สื่อการเรียน
1. แทมรีน
2. ระนาด

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตความสามารถจำแนกเสียงเครื่องเคาะจังหวะ


กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูได้
2. เด็กสามารถบอกหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
3. เด็กสามารถใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา
หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูและเด็กร้องเพลง “จับให้ถูก” ร่วมกันพร้อมทำท่าทางประกอบ
2. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง
3. ครูนำภาพส่วนประกอบของร่างกายมาสนทนากับเด็กเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
- อวัยวะส่วนใดมีไว้ดู
- เด็ก ๆ มีหูไว้ทำอะไร
- ครูมีดอกไม้อยู่ 1 ชนิด เด็กต้องรู้ว่าหอมหรือฉุนได้อย่างไร
4. เด็กและครูทบทวนเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย

สื่อการเรียน
1. เพลง “จับให้ถูก”
2. ภาพส่วน ประกอบของร่างกาย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบกับครู
2. สังเกตการบอกหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างถูกต้อง


กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำกิจกรรมศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมการปั้นแป้งโด กิจกรรม ฉีกปะ กิจกรรมพับสี

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
2. เด็กลงมือทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
3. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อและครูฟัง
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กสามารถแก้ปัญหาการเล่นได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำ กิจกรรมเสรี ได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ มุมศิลปะ อย่างอิสระ

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามความสนใจ
2. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามจินตนาการอย่างอิสระ
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
สื่ออุปกรณ์ในมุมเสริมประสบการณ์


ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตความสามารถแก้ปัญหาการเล่น6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กรู้จักการรอคอยตามลำดับก่อนหลังได้
5. เด็กรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้

เนื้อหา
การละเล่นมอญซ่อนผ้า


การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเตรียมความพร้อมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นมอญซ่อนผ้า
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นมอญซ่อนผ้า
3. ครูอธิบายวิธีการเล่นมอญซ่อนผ้า
- แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
- ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม
- เด็ก ๆ ร้องเพลงมอญซ่อนผ้าพร้อม ๆ กัน
- คนที่เป็นมอญเดินเป็นวงกลมรอบเพื่อนแล้วนำผ้าวางไว้หลังเพื่อน
4. เด็ก ๆ เล่นมอญซ่อนผ้า
5. เด็กนั่งพักผ่อนและทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
เศษผ้า

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตการรู้จักการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง
5. สังเกตการณ์รู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นกิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมจับคู่ภาพ-คำได้
3. เด็กรู้จักการจำแนก สังเกต และเปรียบเทียบได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้


เนื้อหา
เด็กเล่นเกมต่อภาพร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมต่อภาพร่างกาย
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
3. เด็ก ๆ เล่นเกมต่อภาพร่างกาย
4. เด็ก ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นเกมต่อภาพร่างกาย
5. เด็ก ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
เกมต่อภาพร่างกาย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการสามารถเล่นเกมจับคู่ภาพ-คำ
3. สังเกตการรู้จักการจำแนก สังเกต และเปรียบเทียบ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
6. สังเกตการกันเก็บของเข้าที่วันที่ 11 มิถุนายน 2551

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการได้
3. เด็กมีความสุขและสนใจกับการเคลื่อนไหวได้
4. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายได้

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
2. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน
- เคาะจังหวะช้า ให้เดินช้า
- เคาะจังหวะเร็ว ให้เดินเร็ว
- เคาะจังหวะ 1 ครั้ง ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
3. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบคำบรรยาย
- ครูเคาะจังหวะช้า – เร็ว สลับกัน พร้อมบรรยาย เรื่อง หนูดีรักษา

สื่อการเรียน
กลอง

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
3. สังเกตการมีความสุขและสนใจกับการเคลื่อนไหว
4. สังเกตความสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยาย


กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูได้
2. เด็กบอกถึงการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
3. เด็กสามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

เนื้อหา
การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูและเด็กร้องเพลง “จับให้ถูก” ร่วมกันพร้อมทำท่าทางประกอบ
2. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง
3. ครูนำภาพส่วนประกอบของร่างกายมาสนทนากับเด็ก
- เด็ก ๆ ภาพที่ครูนำมาเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
- ส่วนประกอบของร่างกายเรามีอะไรบ้าง
4. เด็กและครูร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกาย
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “จับให้ถูก”


สื่อการเรียน
1. เพลง “จับให้ถูก”
2. ภาพส่วนประกอบของร่างกาย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบกับครู
2. สังเกตการบอกถึงการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการสามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย


กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำกิจกรรมศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมการปั้นแป้งโด กิจกรรม ฉีกปะ กิจกรรมพับสี

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
2. เด็กลงมือทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
3. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อและครูฟัง
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย


สื่อการเรียน
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กสามารถแก้ปัญหาการเล่นได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำ กิจกรรมเสรี ได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ มุมศิลปะ อย่างอิสระ

กิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามความสนใจ
2. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามจินตนาการอย่างอิสระ
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
สื่ออุปกรณ์ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตความสามารถแก้ปัญหาการเล่น
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กรู้จักการมีน้ำใจการขอโทษและการให้อภัยได้
5. เด็กรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้

เนื้อหา
การเล่นเกมเสือไล่วัว

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเตรียมความพร้อมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเกมเสือไล่วัว
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นเกมเสือไล่วัว
3. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมเสือไล่วัว
- เด็ก 2 คนเป็นเสือและวัว
- เด็กที่จับมือกันเป็นวงกลม
- คนที่เป็นเสือวิ่งไล่วัว โดยที่เสือไม่สามารถเข้ามาในคอกได้
4. เด็ก ๆ เล่นเกมเสือไล่วัว
5. เด็กนั่งพักผ่อนและทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
-

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตการรู้จักการมีน้ำใจการขอโทษและการให้อภัย
5. สังเกตการรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น


กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบได้
4. เด็กเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
5. เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กเล่นเกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
3. เด็ก ๆ เล่นเกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน
4. เด็ก ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นเกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน
5. เด็ก ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
เกมต่อจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการสามารถเล่นเกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่วันที่ 12 มิถุนายน 2551

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามความคิดและจินตนาการได้
3. เด็กฟังและแยกแยะเสียงของเครื่องเคาะดนตรีได้
4. เด็กมีความสุขและสนุกสนานในการทำกิจกรรมได้


เนื้อหา
การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยการกลิ้งตัวบนผ้า

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
2. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน
- ตีกลอง ให้เคลื่อนไหวส่วนบนของร่างกาย
- ตีฉิ่ง ให้เคลื่อนไหวส่วนล่างของร่างกาย
3. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกลิ้งตัวบนผ้า
- ครูตีกลอง ให้เด็ก ๆ อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว
- ครูตีฉิ่ง เด็ก ๆ กลิ้งตัวตามจินตนาการ

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. ฉิ่ง
3. ผ้าผืนใหญ่ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
3. สังเกตการฟังและแยกแยะเสียงของเครื่องเคาะดนตรี
4. สังเกตการมีความสุขและสนใจกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูได้
2. เด็กบอกถึงการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
3. เด็กสามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

เนื้อหา
การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูและเด็กร้องเพลง “จับให้ถูก” ร่วมกันพร้อมทำท่าทางประกอบ
2. เด็กและครูสนทนาทบทวนการดูแลรักษา ศีรษะ ใบหน้า ปาก ฟัน
3. ครูสนทนาพร้อมกับซักถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาเล็บมือ เล็บเท้า มือ เท้า และร่างกาย
- เด็ก ๆ มีวิธีดูแลรักษาเล็บมือ เล็บเท้า อย่างไร
4. เด็กและครูร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับการการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

สื่อการเรียน
1. เพลง “จับให้ถูก”
2. ภาพการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบกับครู
2. สังเกตการบอกถึงการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการสามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย


กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำกิจกรรมศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมการปั้นแป้งโด กิจกรรม ฉีกปะ กิจกรรมพับสี

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
2. เด็กลงมือทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
3. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อและครูฟัง
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กสามารถแก้ปัญหาการเล่นได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำ กิจกรรมเสรี ได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ มุมศิลปะ อย่างอิสระ

กิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามความสนใจ
2. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามจินตนาการอย่างอิสระ
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย


สื่อการเรียน
สื่ออุปกรณ์ในมุมเสริมประสบการณ์


ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตความสามารถแก้ปัญหาการเล่น6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กมีความสามัคคีกันในหมู่คณะได้
5. เด็กรู้จักแพ้ ชนะมีน้ำใจนักกีฬาได้
6. เด็กรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้เนื้อหา
การละเล่นการวิ่งเปี้ยวการดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเตรียมความพร้อมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นวิ่งเปี้ยว
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นเกมวิ่งเปี้ยว
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมวิ่งเปี้ยว
- แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
- แต่ละกลุ่มยืนคนละฝั่งเป็นแถวตอนลึก
- เด็กคนแรกของทั้ง 2 ฝ่าย วิ่งไล่อ้อมเสา เพื่อนำผ้าตีให้ทัน เมื่อกลับมาถึงเพื่อนให้ส่งผ้าต่อเพื่อน แล้วเล่นเช่นเดียวกัน จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตีผ้าถูกก่อน
4. เด็ก ๆ เล่นเกมวิ่งเปี้ยว
5. เด็กนั่งพักผ่อนและทำความสะอาดร่างกาย


สื่อการเรียน
ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตการมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
5. สังเกตการรู้จักแพ้ ชนะมีน้ำใจนักกีฬา
6. สังเกตการรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นกิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบได้
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กเล่นเกมล็อตโตร่างกาย

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมล็อตโตร่างกาย
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
3. เด็ก ๆ เล่นเกมล็อตโตร่างกาย
4. เด็ก ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นเกมล็อตโตร่างกาย
5. เด็ก ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
เกมล็อตโตร่างกาย และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบ
4. สังเกตการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่วันที่ 13 มิถุนายน 2551

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเชือกตามจินตนาการได้
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเชือก

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
2. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน
- เคาะจังหวะ 1 ครั้ง ให้เขย่งปลายเท้าขึ้น - ลง
- เคาะจังหวะ 2 ครั้ง ให้หยุดเคลื่อนไหว
3. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเชือก
- ครูเปิดเพลงโมสาร์ต
- เด็ก ๆ เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

สื่อการเรียน
1. เทปเพลง
2. เชือก
3. เครื่องเคาะจังหวะ

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเชือกตามจินตนาการ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูได้
2. เด็กสามารถบอกการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้
3. เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองได้

เนื้อหา
การเจริญเติบโต

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูสนทนากับเด็ก ๆ เกี่ยวกับการเกิดและการเจริญเติบโต
- ก่อนที่เด็ก ๆ จะเกิดเด็ก ๆ อยู่ที่ไหน
- เด็กมีลักษณะอย่างไร
- คนเรามีการเจริญเติบโตอย่างไร
2. เด็กและครูสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ร่วมกับเด็ก ๆ

สื่อการเรียน
-

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบกับครู
2. สังเกตการสามารถบอกการเจริญเติบโตของมนุษย์
3. สังเกตการรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง


กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำกิจกรรมศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมการปั้นแป้งโด กิจกรรม ฉีกปะ กิจกรรมพับสี

การดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
2. เด็กลงมือทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
3. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อและครูฟัง
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำผลงานตามความคิดริเริ่มและจินตนาการ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดและจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อนได้
5. เด็กสามารถแก้ปัญหาการเล่นได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กทำ กิจกรรมเสรี ได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมหนังสือ มุมศิลปะ อย่างอิสระ

กิจกรรม
1. เด็กเลือกทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามความสนใจ
2. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสริมประสบการณ์ตามจินตนาการอย่างอิสระ
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
4. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
สื่ออุปกรณ์ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการทำกิจกรรมในมุมเสรีด้วยการสังเกต การสำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบและเล่นร่วมกับเพื่อน
5. สังเกตความสามารถแก้ปัญหาการ
เล่น6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กสามารถวิ่งซิกแซกได้
5. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
6. เด็กรู้จักรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้


เนื้อหา
การวิ่งซิกแซกการดำเนินกิจกรรม
1. เด็กเตรียมความพร้อมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นวิ่งซิกแซก
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นวิ่งซิกแซก
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นวิ่งซิกแซก
- ให้เด็ก ๆ วิ่งวิ่งซิกแซก ตามกรวยที่วางไว้ทีละคน
- แตะมือเพื่อนคนต่อไป จนครบทุกคน
4. เด็ก ๆ เล่นวิ่งซิกแซก
5. เด็กนั่งพักผ่อนและทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
กรวยกระดาษแข็ง

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
3. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตความสามารถวิ่งซิกแซก
5. สังเกตเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
6. สังเกตการรู้จักรักษาความสะอาดและ
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบได้
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เด็กเล่นเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโต

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโต
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
3. เด็ก ๆ เล่นเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโต
4. เด็ก ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่นเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโต
5. เด็ก ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
เกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโต และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบ
4. สังเกตการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

ไม่มีความคิดเห็น: